คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


          ๑.  นายสมศักดิ์            ปิ่นมณี              ผู้ทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ
          ๒.  นายบุญยา             ยะยา               ผู้ทรงคุณวุฒิ                รองประธาน
          ๓.  นายพรหมา            มราชลี             ผู้แทนศิษย์เก่า               กรรมการ
          ๔.  นายแสงอรุณ          ประยูรเจริญ        ผู้แทนครู                    กรรมการ
          ๕.  นางสาวศิริวิบุรณ์      รุนกระโทก         ผู้แทนกรุงเทพมหานคร     กรรมการ
          ๖.  นายสวัสดิ์              ชมดอกไม้         ผู้แทนศาสนา                กรรมการ
          ๗.  นายจรัญ              ปรางทอง          ผู้แทนผู้ปกครอง             กรรมการ
          ๘.  นายเพชร              ทองศรี             ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ
          ๙.  นายดำรงค์            สุขสงวน           ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
          ๑๐. นายสงวน             แสงมิ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
          ๑๑.  นายวีระ              เภาประเสริฐ        ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
          ๑๒. นายยุสนา             ช้างสุวรรณ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
          ๑๓. นายสมศักดิ์           เอกากูล            ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
          ๑๔. นายวีระเดช           เพ็งพัฒน์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
          ๑๕. นางสาวเต็มดวง       พรหมรัตน์         ผู้อำนวยการสถานศึกษา    กรรมการและเลขานุการ