คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


          ๑.  นายสมศักดิ์           ปิ่นมณี             ผู้ทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ
          ๒.  นายบุญยา            ยะยา               ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ
          ๓.  นายพรหมา           มราชลี             ผู้แทนศิษย์เก่า               กรรมการ
          ๔.  นางสาวเอื้อมเดือน   พูลราม             ผู้แทนครู                     กรรมการ
          ๕.  นางมาลิน            ศิลปดำรงกุล       ผู้แทนกรุงเทพมหานคร      กรรมการ
          ๖.  พระใบฎีกา ธเนศวร   ธีรธัมโม            ผู้แทนศาสนา                กรรมการ
          ๗.  นายธวัชชัย           พวงทอง           ผู้แทนผู้ปกครอง             กรรมการ
          ๘.  นายวีระ               เภาประเสริฐ        ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ
          ๙.  นายเพชร             ทองศรี              ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ
          ๑๐. นายดำรงค์           สุขสงวน            ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ
          ๑๑. นายสงวน            แสงมิ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ
          ๑๒. นายเสน่ห์           ทองเชียง            ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ
          ๑๓. นายสมศักดิ์         เอกากูล             ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
          ๑๔. นายวีระเดช         เพ็งพัฒน์            ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
          ๑๕. นางเมตตา          ขันผักแว่น         ผู้อำนวยการสถานศึกษา     กรรมการและเลขานุการ