ประวัติโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง 

          โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๒   นายเวก   วิเชียรสรรค์ นายอำเภอหนองจอก
เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น   เดิมอยู่ติดกับบ้านนายเปล่ง   ลีรุ่งเรือง  ผู้อุปการะโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๑๓ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร  และดำรงอยู่โดยมี  ผู้อุปการะ ประชาชน ครู  และกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ร่วมมือกันทำนุบำรุง เปิดสอนเมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๘๒   โดยมีนายสุนทร   พิมพิสาร   เป็นครูใหญ่คนแรก จัดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงประถมศึกษาปีที่  ๔   โรงเรียนเดิมอยู่ติดกับบ้านนายเปล่ง  ลีรุ่งเรือง   เป็นรูปโรหลังคามุงจาก   เรียนกับพื้นดิน

          พ.ศ.  ๒๔๘๖  ย้ายโรงเรียนมาปลูกใหม่บริเวณสนามของโรงเรียนปัจจุบัน   ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ดินของ
 นางผล  ลีรุ่งเรือง  ภรรยานายเปล่ง   ลีรุ่งเรือง  เนื้อที่ดิน ๓ ไร่ การปลูกสร้างเป็นรูปโรง หลังคามุงจากเรียนอยู่กับพื้นดิน
ไม่มีฝากัน

          โรงเรียนมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่จนเกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ แต่การขยายตัวของ
โรงเรียนด้านนักเรียนมีน้อย เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเล็กอยู่ในชนบท การคมนาคมไม่สะดวก จึงมีเพียงนักเรียน ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงมาเรียน โรงเรียนจึงสนับสนุนด้านการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการกีฬา
นักเรียนมีความสนใจด้านการกีฬา เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาอยู่เสมอ ด้านการเรียนการสอน นักเรียนที่การศึกษา
ได้เรียนต่อในระดับมัธยมและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีอาชีพการงานที่มั่นคง โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ แต่การขยายตัวของโรงเรียนเป็นไปอย่างล้าช้าเนื่องจากสภาพของโรงเรียน ยังเป็นชุมชนชนบทการเดินทางไม่สะดวก จึงมีเพียงนักเรียนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงมาเรียน โรงเรียนเคยได้รับความสำเร็จเรื่องกีฬาโดยตลอดได้เข้าแข่งขัน
ในระดับกรุงเทพมหานคร ด้านการเรียนมีศิษย์เก่าหลายท่านได้ศึกษาสูงขึ้นและมีอาชีพการงานที่มั่นคง
          ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๘๑ คน(ชาย ๓๙ หญิง ๔๒ ) ครู ๑๐ คน ธุรการ ๑ คน พนักงานสถานที่ ๒ คน  พนักงานทั่วไป ๑ คน พี่เลี้ยง ๑ คน คนสวน ๑ คน  ดำรงอยู่โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชน
ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด มี นางเมตตา ขันผักแว่น  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

          ชื่อโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง  ที่อยู่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๓๐  สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๑๓๖-๖๙๒๑
โทรสาร ๐-๒๑๓๖-๖๙๒๑
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  ๖
มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๘๐ ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ  ๔  หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ , ๑๔  แขวงกระทุ่มราย    
หมู่ที่ ๕ , ๖  ตำบลคลองหลวงแพ่ง (บางส่วน)