จำนวนนักเรียน 
จำแนกตามเพศและระดับชั้น  ปีการศึกษา  2565

ระดับชั้น

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

9

2

11

อนุบาล 2

        1

9

3

12

รวม

        1

18

5

23

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

5

8

13

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

2

3

5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

3

5

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

6

5

11

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

5

5

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1

4

11

15

รวม

6

25

37

62

รวมทั้งสิ้น

8

43

42

85