จำนวนนักเรียน 
จำแนกตามเพศและระดับชั้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓

ระดับชั้น

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๐

อนุบาล ๒

รวม

๑๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๒

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๒

๑๘

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๐

รวม

๓๑

๓๗

๖๘

รวมทั้งสิ้น

๓๗

๔๖

๘๓